30.1.08

winter, part 1

Seasamh air an acarsaid,
gaoth a’ gheamhraidh sèideadh
mun cuairt
Chi mi isean beag anns an astar,
ag itealaich na h-aonar,
‘s airson mionaid bheag
tha mi a’ dìochuimhneachadh


Standing on the harbour,
the winter wind dancing around me
I see a small bird in the distance,
flying alone.
For a moment
I forget

(by daibhidh martin.....)